Pojďme uplést čepici (návod) / Let's knit a hat (tutorial)

Pokud jste tak dosud neučinili, stáhněte si návod na čepici  Barley a pojďme plést! Podle instrukcí k vaší velikosti nahoďte pomocí kruhových jehlic o síle 4mm 66 (72, 78, 84, 90, 96) ok, umístěte značky a spojte oka pro pletení v kruhu. Nevíte jak nahodit oka? Podívejte se na tento návod.
So download the pattern for Barley and let’s get started! Following the directions for your size and using your 4mm 16″ circular needle cast on 66 (72, 78, 84, 90, 96) stitches, place marker, and join for working in the round. Don’t know how to cast on? Check out the tutorial here.

Lem čepice/Ribbing
První řada: (1 oko hladce,1 oko obratce) opakujte do konce řady - nezapomeňte, že první oko jste již upletli (spletením 2 ok dohromady pro spojení ok do kruhu), takže další oko pleťte obratce, 3. oko hladce, 4.oko obratce atd.
First round: (k1, p1) around – remember that you already knit the first stitch (the knit 2 together to join for working in the round), so purl the second, knit the 3rd, purl the 4th, etc.

Lem vždy měřte od okraje nahození

Nyní pokračujte pletením v kruhu. Dle instrukcí pro vaši velikost pokračujte v lemu čepice 1x1, do požadované výšky 2,5 (2,5; 2,5; 3,75, 3,75; 5) cm. Záhy si všimnete typického vzorku sloupců pro oka pletená hladce (žebřík) a obratce (oka jsou jakoby za pleteninou). Lem vždy měřte od okraje nahození.
Now you are working in the round. Following the directions for your size work in 1×1 ribbing for 1 (1, 1, 1.5, 1.5, 2) inches. You will notice that you are knitting the knit stitches and purling the purl stitches creating a ‘stack’ of knits and a ‘ditch’ of purls. Measure your knitting from the bottom of the cast on.

Tělo čepice/Body 
Nyní vyměníte jehlice za větší a vypracujete základní řadu těla čepice. V pravé ruce již budete mít větší jehlici a postupně s ní dopletete celou řadu, pak již budete používat jen větší jehlice.
You will now be changing to larger needles a working the set up round. To change to larger needles simply ignore the right hand needle you have been working with and start working the next round with the larger needle.

V levé ruce menší jehlice, pletete pomocí větší jehlice
A takto to bude vypadat, až upletete pár ok obratce: 
This is what it looks like after a few stitches have been worked with the new needle:


V základní řadě začnete plést část čepice obratce (cca 1/3 všech ok) a zbytek hladce (žerzejem, 2/3 ok). Dle instrukcí pro vaši velikost pleťte hladce 22 (24, 26, 28, 30, 32), umístěte značku (ideálně odlišné barvy od začátku řady) a pleťte hladce do konce řady. Část čepice pletená hladce se tak bude nacházet mezi značkou pro začátek řady a následující značkou.
The set-up round establishes the garter section of the hat (which is 1/3 of the total sts) and the stockinette section (which is the other 2/3). Following the directions for your size k22 (24, 26, 28, 30, 32), place marker (it helps if this marker is a different colour from the beginning of round marker) knit to end of round. The garter stitch portion of the hat will be between the beginning of round marker and the second marker.

Růžová značka (začátek řady), zelená značka (konec části pletené obratce)
Poté pokračujte s pletením těla čepice: / Now you will be working the body of the hat:

Řada 1: pleťte obratce ke značce, poté hladce do konce řady.
Řada 2: pleťte hladce
Tyto dvě řady opakujte, dokud čepice (která bude těsně obepínat hlavu) od nahození nebude měřit  10 (12,5; 15; 17,5; 20; 21,25) cm. Pro volnější čepici upleťte navíc 2,5 cm než začnete ubírat.
Round 1: purl to marker, knit to end
Round 2: knit
Repeat these two rounds until your hat measures 4 (5, 6, 7, 8, 8.5) inches from cast on for a snug beanie style hat. For a slouchier hat, work in pattern for an additional inch or so before proceeding to decrease.

Ujímání/Decreases
Abyste vytvarovali vrchní část čepice, budete ujímat několik řad. Nejdříve budete ujímat pomocí kruhových jehlic, ale jakmile budete mít příliš málo ok (tzn. nebude je možné uzavřít do kruhu), začnete používat ponožkové (oboustranné) jehlice.
To shape the crown of the hat you will work a series of decrease rounds. At first you can work these on your circular needle, but soon it will become too tight (your stitches won’t reach all the way around the needle) and you will have to switch to double pointed needles.

Počáteční řada: pleťte hladce 9 (10, 11, 12, 13, 14), spleťte 2 oka hladce, umístěte značku - opakujte do konce řady. Značky doporučujeme barevně odlišit od označení začátku řady.
Set up round: k9 (10, 11, 12, 13, 14), k2tog, PM around
This means you are knitting 9 (10, 11, 12, 13, 14) stitches then knitting 2 stitches together, then placing a marker. These markers should be a different colour from the beginning of round marker to avoid confusion.

Takto bude vypadat spletení dvou ok v části pletené obratce:
What a k2tog looks like in the purl section:

vložte pravou jehlici do dvou ok na levé jehlici v místě označeném šipkou
spleťte 2 oka dohromady

tyto 2 oka spleťte dohromady (v části pletené hladce)

spleťte 2 oka dohromady
A takto bude vypadat čepice po několika řadách ujímání. Budete mít 6 značek, které označují místa ujímání. Jedna z nich bude také určovat začátek řady (na fotografii je to fialová značka)
This is what your knitting will look like after the decrease set up round. You will have 6 markers indicating where to place your decreases. One will indicate the beginning of the round maker as well (my BOR marker is purple).


Značky v pletenině

Po ukončení první řady ujímání můžete pokračovat s ubíráním ok (pamatujte, že až budete mít málo příliš málo ok, musíte začít plést na ponožkových jehlicích):
Now that your work is all set up, you can continue with your decreases as follows (remembering that you will have to switch to double pointed needles when you have too few stitches to comfortably go around your circular needle):

Řada 1: pleťte obratce k druhé značce, pleťte hladce do konce řady
Řada 2: pleťte hladce ke 2 okům před značkou a spleťte je dohromady - opakujte do konce řady
Round 1: purl to second marker, knit to end
Round 2: (knit to 2 stitches before marker, k2tog) around

Opakujte řady 1-2 ještě 2x. Celkem byste teď měli mít 42 (48, 54, 60, 66, 72) ok, což představuje 7 (8, 9, 10, 11, 12) ok na jednu část.
Repeat rounds 1-2 two more times. There are now 42 (48, 54, 60, 66, 72) sts total, which is 7 (8, 9, 10, 11, 12) sts per section.


Přechod na ponožkové jehlice /Switching to Double Pointed Needles
Přechod na ponožkové jehlice je velmi podobný změně na větší jehlice, kterou jste provedli po upletení lemu. Prostě jen pletete pomocí nové jehlice namísto jehlice ve vaší pravé ruce. Rozdíl je v tom, že budete používat 4 ponožkové jehlice (občas se používá jehlic 5, např. mě to vyhovuje víc). Pleteninu rozložíte na 3 jehlice a čtvrtou používáte pro pletení. Podívejte se na níže uvedené instrukce, než začnete plést na ponožkových jehlicích.
Changing to double pointed needles is a lot like switching to the larger needles, like we did after working the ribbing. You simply work your stitches with a new needle instead of your current right hand needle. The difference with DPN’s is that you will be using 4 needles (sometimes people use 5 but that’s a story for another day). Your knitting will be distributed over 3 needles and you will use the 4th to knit with. Read ALL of the instructions for changing to double points before you proceed.

Double point = ponožková jehlice, ciruclar = kruhová jehlice

Ingnorujte jehlici v pravé ruce a pomocí ponožkové jehlice pleťte až k druhé značce.
Ignoring your right hand needle, you will instead work to the second marker with your DPN


Pár řádek k rozložení ok a značek/A note on distributing your stitches and markers

Na jednotlivé ponožkové jehlice můžete dát oka dle vlastního uvážení, ale moje oblíbená metoda je tato. Na první jehlici umístíte část čepice pletené hladce, na druhou jehlici přesunete 1/2 ok pletených hladce a na třetí jehlici umístíte zbývající 1/2 ok - tak se dostanete zpátky na začátek. Takto budete mít značku uprostřed každé jehlice a konec každé jehlice bude také představovat značku (ve skutečnosti zde značku nemůžete umístit, protože by prostě z jehlice spadla). Začátek řady se teď nachází na počátku obratce pletené části.
You can put any number of stitches on any of your double pointed needles but I have a favourite way to do it for this hat. You will work the garter section on the first needle, pick up your second needle and work 1/2 the stockinette section, pick up your third needle and work the last 1/2 of the stockinette section – this will bring you back to the beginning. This way you will have a marker in the middle of each needle and you can treat the end of each needle as if it had a marker on it (you can’t actually place a marker on the end of each needle because it would just fall off). The beginning of your round is at the beginning of the garter section.

oka jsou rozdělena mezi 3 jehlice, plést budete pomocí čtvrté jehlice

Další řada: [pleťte hladce až před 2 oka před značkou, spleťte obratce 2 oka dohromady ] 2x; [pleťte hladce až před 2 oka před značkou, spleťte hladce 2 oka dohromady], opakujte do konce řady.
Next round: [purl to 2 stitches before the marker, p2tog] twice, [knit to 2 stitches before the marker, k2tog] to end.

Spleťte 2 oka hladce dohromady - p2tog (purl 2 together)
Další řada: pleťte hladce až zbydou 2 oka ped značkou, spleťte hladce 2 oka dohromady - opakujte do konce řady.
Next round: (knit to 2 stitches before marker, k2tog)

Opakujte tyto dvě řady dokud Vám nezbude 6 ok. Čepici pak ukončíte takto:
Repeat these last 2 rounds until you have 6 sts left. Finish your hat as follows:


Ukončení práce/Finishing
1. Ustřihněte přízi, ponechte si konec dlouhý cca 15 cm./ Cut your yarn, leaving a 6 inch tail.2. Protáhněte zbytek příze všemi 6 živými oky./ Weave the tail through the remaining 6 live stitches.


3. Přesuňte konec příze do vnitřní strany čepice a utáhněte jej. / Move the tail to the inside of the hat and secure it.


4. Zapošijte konec příze a vytvarujte čepici do požadovaného tvaru. / Weave in your ends and block your hat.

V příštím příspěvku (a také posledním z této série) se podíváme na to, jak se zapošívají konce a jak upravit čepici do požadovaného tvaru :-) / The next (and also the last) post from this series will deal with how to weave in ends and block your hat :-)

Zdroj/Source: http://blog.tincanknits.com/2013/08/17/lets-knit-a-hat/, všechny použité fotografie jsou majetkem Tin Can Knits /all photographs used are copyright of TinCanKnits.Komentáře

 1. Dobrý večer, toto je můj první návod na kruhových jehlicích, takže s nimi nemám žádné zkušenosti - jak dlouhé ty jehlice č. 4 mají být?? děkuji!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V návodu je uvedena délka 16", tzn. 40 cm (koupíte např. zde: http://www.ganella.cz/kruhove-jehlice-40cm/), ale použít můžete i ponožkové jehlice (pak neřešíte jejich délku). Jen připomínám, že musíte mít jak 4mm (pro lem), tak 5mm jehlice (pro zbytek čepice)...

   Vymazat
 2. jo a ještě tam je taková nepatrná chybička v návodu - v části Tělo čepice jak je uvedena první a druhá řada a že se to má opakovat do 4 (5, 6, 7, 8, 8.5) cm od nahození, tak to jsou inchi, které nejsou převedené na cm ;) ale ono to asi i tak každému dojde, že je to třeba ještě krát 2,5...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, chybička se vloudila při překladu :-) Děkuji za upozornění, hned ji opravím.

   Vymazat

Okomentovat

Líbil se vám článek? Máte připomínky? V tom případě přidejte k záznamu komentář..

Populární příspěvky z tohoto blogu

Základní postup pro vytvoření čepičky

Jak ukončit háčkování, aby to nebylo poznat